Osobní asistence

Cílem projektu bylo revitalizovat a regenerovat plochu zanedbaného a nevyužitého přírodního areálu umístěného v klidové zóně na pomezí Starého města a Nových Pavlovic, rozvinout fyzickou infrastrukturu v oblasti sociálních služeb, školství a volnočasových aktivit s důrazem na snižování regionálních disparit a tím zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo.

V rámci projektu došlo k rekonstrukci venkovního areálu, konkrétně bylo upraveno hřiště, populární kamenná tvrz a pro venkovní sezení byly dodány nové lavičky. V areálu také vznikla krytá scéna, která bude využívána pro různé kulturní akce. Těmito aktivitami dojde ke zkvalitnění zázemí pro samotné uživatele Jedličkova ústavu, ale také pro veřejnost.

Výstupem projektu je kvalitnější a bezpečný areál se sportovištěm s lepšími technickými vlastnostmi, zaměřený na volnočasové aktivity a jeho zpřístupnění široké veřejnost.
 
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862
  • Doba realizace projektu: 24. května 2018 – 31. března 2020
  • Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.13/4.2.00/32.01247
  • Doba realizace projektu: říjen 2011 – září 2014
  • Tematické zařazení: Regionální operační program NUTS II Severovýchod („ROP Severovýchod“)
  • Celkové náklady projektu: 4 345 828 Kč
  • Výše dotace: 3 513 777 Kč
  • Náklady Libereckého kraje: 832 051 Kč
top