Informace pro zájemce o službu

01

Jednání se zájemcem o službu

Zájemci o sociální službu mohou být o službě informování:
 • webové stránky Jedličkova ústavu
 • webové stránky Krajského úřadu Libereckého kraje, registr MPSV ČR
 • propagační materiály (letáky), periodika
 • osobně sociálními pracovníky nebo dalšími pověřenými pracovníky Jedličkova ústavu
02

Jednání a uzavření smlouvy o poskytování služby

 • žadatel podá žádost o sociální službu
 • žadatel o službu je srozumitelnou formou seznámen s podmínkami poskytování sociální služby
 • podmínkou poskytnutí sociální služby je sociálně nepříznivá situace žadatele
 • žadatel se zúčastní schůzky se sociálním pracovníkem s cílem stanovit potřeby žadatele, vhodnost, rozsah a cíle vybrané sociální služby
 • po schválení žádosti je uzavřena písemná smlouva ve dvou originálech
03

Důvody odmítnutí žadatele o službu ze strany poskytovatele

 • žadatel nespadá do cílové skupiny poskytované služby
 • žadatel vyžaduje takovou péči, kterou není poskytovatel schopen zajistit
 • zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí dlouhodobé ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (duševní porucha, infekční onemocnění apod.)
 • kapacita sociální služby je naplněna
04

Stížnosti na poskytovanou službu

 • uživatel (zástupce uživatele) má právo stěžovat si a připomínkovat poskytovanou službu
 • stížnost může být podána ústně, písemně (i anonymně), elektronicky …
 • poskytovatel je povinen se stížností zabývat
 • vyřizování stížnosti se řídí vnitřním předpisem SQSS7 (Standard kvality sociální služby)
 • uživatel je informován o výsledku šetření stížnosti (kromě anonymní stížnosti)
05

Úhrada za poskytnutí sociální služby

 • sociální služby jsou poskytovány za úplatu
 • výše úhrady za poskytované sociální služby se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • informace o platném ceníku sociální služby získá žadatel před uzavřením smlouvy
 • o změnách v ceníku sociálních služeb jsou uživatelé předem informováni
06

Ukončení poskytování služby

 • uplynutím doby, na kterou byla sjednána smlouva o poskytování služby
 • úmrtím uživatele
 • písemnou dohodou mezi poskytovatelem a uživatelem ke sjednanému datu
 • písemnou výpovědí ze strany uživatele (kdykoli i bez udání důvodu)
 • písemnou výpovědí ze strany poskytovatele z důvodů, uvedených ve smlouvě

V případě dotazů nás kontaktujte

Asistentka ředitele
Radka Svatušková
top