Vážení přátelé, kolegyně, kolegové,

děkuji Vám za respektování přijatých opatření v souvislosti s COVID-19. V současné době jsou v provozu všechny naše registrované služby s přísnými hygienickými opatřeními.

Pronájmy nabízených prostor jsou i nadále přerušeny.

Situace je vážná a složitá, mění se každý den. Jsme v každodenním kontaktu s KHS a řešíme aktuální vývoj.

Velice všechny žádám o respekt, ohleduplnost a trpělivost.

Všem zaměstnankyním a zaměstnancům děkuji za jejich práci a nasazení. Velice si toho vážím. 
Všem děkuji za trpělivost a respekt.

Vladimír Ptáček
ředitel Jedličkova ústavu

Jedličkův ústav, p. o. Liberec přijme do pracovního poměru na základě výběrového řízení:

ZDRAVOTNÍ SESTRU

 „Hledáte, váháte a nevíte, kde nejlépe se uplatníte? Chceme vaše ruce i hlavu,

najděte se v Jedličkově ústavu!“

Místo výkonu práce:  Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec.

Platové zařazení: 10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, a Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění).

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • Práce bez fyzické námahy, bez nočních směn.
 • Provádí odbornou ošetřovatelskou péči a zpracovává dokumentaci o své činnosti.
 • Práce samostatná i v kolektivu.
 • Nerovnoměrně rozložené směny s dlouhodobým plánem.
 • Vhodné i pro seniory pobírající důchod.
 • Vhodné i pro absolventy.

Zákonné předpoklady:

·         státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky v platném znění

 dosažení věku 18 let

způsobilost k právním úkonům

 trestní bezúhonnost

ovládání českého jazyka

Kvalifikační předpoklady:

 • úplné střední odborné s maturitou
 • 10. platová třída od 26.730,- do 39.410,- Kč.

Jiné požadavky:

samostatnost a odpovědnost

komunikační schopnosti a schopnost empatie a spolupráce

flexibilita

Co nabízíme:

 • týmovou práci v zavedené firmě, příjemné prostředí a pracovní podmínky, mnoho benefitů pro zaměstnance,  siks day 5 dnů, dodatková dovolená…

Uchazeči předloží:

 • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
  a o odborných znalostech a dovednostech + motivační dopis.

Pracovní poměr: na dobu určitou s možností dalšího prodloužení v souladu se zákoníkem práce

Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody.

Životopisy s motivačním dopisem zasílejte: písemně poštou, osobně nebo e-mailem na adresu: Jedličkův ústav, příspěvková organizace, personální oddělení, Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, e-mail: smejcka.zdena@ju-lbc.cz, tel. 733 276 214,485 218 131.

Vítejte v Jedličkově ústavu

Jedličkův ústav není jen budova se stoletou historií, jsou to především lidé, kteří zde žijí. Jejich radosti a starosti.

Jedličkův ústav poskytuje sociální služby osobám s tělesným a kombinovaným postižením od 3 let. Uživatelům je poskytována podle jejich individuálních možností taková míra podpory, která je nezbytně nutná k realizaci jednotlivých úkonů, např. pomoc či dopomoc při stravování, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

SK Jedlička

Sportovní klub Jedlička.

POP-PY

Prodej výrobků klientů výtvarných dílen Jedličkova ústavu v Liberci.

Mozayka

Chceme měnit pohled na možnosti lidí s handicapem. Propojovat „zdravý svět“ a „svět s handicapem“. Šířit dobrovolně veřejně.

Historie

Jako počátek vývoje cílené péče o tělesně postižené děti v Liberci se všeobecně uznává r.1903, kdy na jaře tohoto roku známý liberecký ortoped MUDr. Joseph Gottstein otevřel soukromý ortopedicko-medikomechanický ústav v Mariánské ulici č.4. V tomto zařízení vyčlenil malé oddělení s několika málo lůžky pro tělesně postižené děti, kterým byla poskytována léčebná péče bezplatně.

Pomáhají nám

Děkujeme všem našim sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, kteří nám nabízejí svou pomoc. Každá i drobná pomoc má velký význam pro vytváření vzájemných vztahů, bez kterých se řada volnočasových a kulturních akcí nemůže konat.

Poskytované služby

Sociální služba dle § 48, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní asistence

Osobní asistence Jedličkova ústavu, příspěvková organizace je terénní čtyřiadvacetihodinová služba určená dospělým uživatelům. Jejím cílem je umožnit dospělým uživatelům s tělesným a kombinovaným postižením samostatný a plnohodnotný život srovnatelný s životem svých vrstevníků ve vlastních nebo nájemních bytech na území obce s rozšířenou působností Liberec.

Stravování

Tímto řádem se řídí uživatelé sociálních služeb, jejich zákonní zástupci nebo opatrovníci, pracovníci Jedličkova ústavu, příspěvková organizace, Lužická 920/7, Liberec 1 a ostatní cizí strávníci. Řád stravovacího provozu centrální jídelny platný od 1. 1. 2020 je ZDE.

Pronájem prostor

Nabízíme možnost využití našich prostor, sálu Domu Jestřábí, tělocvičny a přírodního areálu. Prostory lze pronajímat na základě domluvy i dlouhodobě. Přístup do všech místností včetně sociálního zázemí je bezbariérový. Cenu lze případně domluvit dohodou.

Etický kodex

Pracovníci Jedličkova ústavu a ostatní osoby, které s organizací spolupracují, jsou si vědomi svého poslání, spočívajícího v poskytování služby uživatelům zařízení tak, aby byla realizována práva uživatelů v míře, jaká je zaručena všem občanůČeské republiky, se zohledněním práva uživatelů na poskytnutí kvalitní sociální služby, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat.

Principy

Pracovníci respektují jedinečnost každého uživatele bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě ve společnosti.

Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Lužická 920 / 7
460 01  Liberec 1 – Staré Město

IČ: 70932522
DIČ: CZ70932522

Telefon: 485 218 111
E-mail: info@ju-lbc.cz