Kdo jsme

Jedličkův ústav

Jedličkův ústav není jen budova se stoletou historií, jsou to především lidé, kteří zde žijí. Jejich radosti a starosti.

Jedličkův ústav poskytuje sociální služby osobám s tělesným a kombinovaným postižením od 3 let. Uživatelům je poskytována podle jejich individuálních možností taková míra podpory, která je nezbytně nutná k realizaci jednotlivých úkonů, např. pomoc či dopomoc při stravování, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.


Poslání organizace

Nabízíme podporu lidem s tělesným a kombinovaným postižením v situacích, ve kterých si sami nedokáží poradit. Tyto osoby podporujeme podle jejich individuálních možností v samostatnosti a k odpovědnosti svého aktivního života ve společnosti.
 

Cíle organizace

Cílem činnosti Jedličkova ústavu je rozvoj a upevnění schopností uživatelů tak, aby budoucnu byli schopni žít a obstát v běžném sociálním prostředí.

Cílem činnosti organizace k naplňování poslání je

 • poskytovat sociální služby tak, aby v co největší možné míře byly zachovány přirozené vazby uživatelů služeb včetně využívání místních institucí a nebylo omezováno jejich začleňování do běžného života,
 • podporovat uživatele k vyšší míře samostatnosti,
 • vytvářet podmínky, podporu a aktivizovat uživatele k uplatňování vlastní vůle, k jednání na základě vlastních rozhodnutí s vědomím vlastní odpovědnosti,
 • zabezpečit služby, které směřují k vedení běžného života v maximálně možné míře nezávislosti,
 • zprostředkovat kulturní, sportovní, zájmové a rekreační vyžití uživatelů v rozsahu jejich schopností a možností v běžné síti,
 • zajistit sociální a speciálně pedagogickou diagnostiku včetně následné péče u uživatelů, kde ji nelze zajistit mimo zařízení,
 • zprostředkovat lékařskou péči, zajistit kvalifikovanou ošetřovatelskou péči a přiměřenou rehabilitaci,
 • zprostředkovat uživatelům psychologickou a logopedickou péči,
 • službu, která je nad rámec sociální služby, zabezpečit službou fakultativní (viz Směrnice pro fakultativní služby), pokud ji nelze zajistit mimo zařízení.

Organizace poskytuje sociální služby osobám, které splňují následující podmínky

 • děti předškolního a školního věku s tělesným postižením event. v kombinaci s dalším zdravotním znevýhodněním,
 • dospívající a dospělí s tělesným postižením event. v kombinaci s dalším zdravotním znevýhodněním, kteří nemají ukončenou školní docházku nebo vykonávají pracovní aktivity,
 • dospělí s těžkým tělesným postižením v kombinaci dalších zdravotních znevýhodnění.
 

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu z důvodů akutní infekční nemoci,
 • chování osoby z důvodů duševní poruchy by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • je věk nižší 3 let,
 • primární postižení je jiné než tělesné.

Principy poskytování sociální služby

 • dodržování Etického kodexu pracovníků Jedličkova ústavu,
 • zachování co největší možné míry samostatnosti uživatele s využíváním běžných služeb veřejné sítě, co největší podpory k nezávislosti a samostatnosti s přijetím odpovědnosti za svá rozhodnutí,
 • podpora přirozených sociálních vztahů uživatele s rodinou, přáteli, kamarády,
 • přistup s respektem k právu, individuálním potřebám, přáním, představám uživatele,
 • zachování lidské důstojnosti uživatele,
 • hledání spolupráce s neziskovou a podnikatelskou sférou za účelem pracovního uplatnění uživatelů.
Součástí poskytovaných sociálních služeb je výchovně vzdělávací a aktivizační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

V rámci individuálního přístupu nabízíme uživatelům ambulantní (denní), týdenní, celoroční a odlehčovací pobyt. Individuální podpora je poskytována i ve zdravotní, sociální, pedagogicko-psychologické a rehabilitační oblasti.
top