Etický kodex

Etický kodex pracovníků Jedličkova ústavu

Platnost od: 01. 09. 2021 / Standard č. 2
 

Úvodní ustanovení

 • Etický kodex stanovuje pravidla žádoucího chování pracovníků[1] Jedličkova ústavu vůči klientům, sobě navzájem, vůči zaměstnavateli a při jednání s dalšími subjekty, se kterými pracovníci přichází do styku při výkonu své práce.
 • Etický kodex je souhrnem hodnot, ke kterým se pracovníci Jedličkova ústavu hlásí a zavazují se je dodržovat. Kromě toho, že pracovník dodržuje stanovená pravidla Etického kodexu, rovněž aktivně podporuje etická jednání a podílí se na vytváření prostředí, které je vůči jejich porušování odolné. Uvědomuje si, že selhání jednotlivce v této oblasti má dopad na organizaci jako celek.
 • Etický kodex pracovníků Jedličkova ústavu (dále jen kodex) vychází z Všeobecné deklarace lidských práv, z Listiny základních práv a svobod České republiky a dalšími souvisejícími předpisy závaznými pro kvalitní poskytování služeb obecně prospěšného zájmu, k poskytování kterých je organizace pověřena zřizovatelem, Libereckým krajem.
 

Etické zásady uplatňované ve vztahu ke klientům

 • Pracovníci respektují jedinečnost každého klienta bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě ve společnosti.
 • Pracovníci respektují právo klienta na vyjádření přání, potřeb, názorů, postojů a rozhodnutí, posilují jeho silné stránky, podporují klienta při jeho samostatném rozhodování, informují klienta o možných rizicích a důsledcích při jeho rozhodování, podporují klienta k vědomí vlastní odpovědnosti. Pracovníci zodpovědně nakládají se svými kompetencemi při výkonu práce tak, aby neutvářeli klienta závislým na sociální službě.
 • Pracovníci respektují právo každého klienta na seberealizaci v takové míře, která neomezuje stejné právo druhých osob.
 • Pracovníci poskytují pomoc, podporu a péči všem klientům se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace. Při žádné formě diskriminace nespolupracují, neúčastní se jí a snaží se jí zabránit.
 • Pracovníci podporují začleňování klienta do společnosti a k tomu účelu využívají dostupné zdroje i z dalších oborů a segmentů veřejných služeb. Potřebnou podporu poskytují tak, aby klient mohl v co největší míře žít život srovnatelný se životem svých vrstevníků.
 • Pracovníci chrání právo klienta sociálních služeb na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požadují s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být poskytnuty. Žádnou osobní informaci o klientovi sociálních služeb neposkytují bez jeho souhlasu, souhlasu zákonného zástupce nebo opatrovníka.
 

Etické zásady uplatňované ve vztahu k organizaci a ke svým spolupracovníkům

 • Pracovníci se ztotožňují s Vizí organizace a ctí Poslání organizace. Pracovníci plní odpovědně povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy a pracovní náplně.
 • Pracovníci nakládají s majetkem organizace odpovědně, chrání know-how a organizace před jeho zneužitím, jsou vůči zaměstnavateli loajální, respektují a plní pokyny svých nadřízených.
 • Pracovníci respektují odbornost a zkušenost svých kolegů. Vzájemně úzce spolupracují, posilují týmovou, otevřenou a partnerskou spolupráci. Kritické připomínky řeší diskrétně vzájemnou diskusí na vhodném místě (nikdy před klienty). Pracovníci netolerují jednání svých kolegů, které by bylo v rozporu s tímto Etickým kodexem nebo v rozporu se zákonnými normami a vnitřními pravidly organizace.
 • Pracovníci pečují o udržení co nejvyšší kvality poskytovaných služeb. Pracovníci vykonávají práci na vysoké odborné úrovni. Za kvalitu práce a rozvíjení své odbornosti jsou osobně odpovědni, průběžně si prohlubují vzdělání a aktivně sledují vývoj v oblasti, která je náplní jejich práce.
 • Pracovníci jednají profesionálně, nestranně a nezávisle, čestně, bez sledování osobního prospěchu tak, aby neohrozili dobrou pověst organizace a aby nedocházelo ke střetu zájmů. Při rozhodování nesmí pracovník preferovat osobní zájmy před zájmy klientů, organizace.
 • Pracovníci nepřijímají ani nevyžadují dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit průběh poskytovaných služeb.
 

Etické zásady uplatňované ve vztahu ke společnosti

 • Pracovníci se svým jednáním na veřejnosti zasazují o pozitivní ovlivňování společnosti v postojích a přístupech k lidem se zdravotním znevýhodněním.
 • Pracovníci se svým jednáním na veřejnosti zasazují o zvýšení prestiže povolání Pracovníka v sociálních službách.
 • Pracovníci přispívají k zajištění plnohodnotné účasti klientů služeb v kulturním, sociálním i politickém životě společnosti.
 

Závěrečná ustanovení

Etický kodex je součástí Vnitřních pravidel organizace a je závazný pro všechny zaměstnance organizace. Porušení pravidel Etického kodexu může být kvalifikováno jako hrubé porušení pracovní kázně, které může vést k okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele[2].

Zrušuje se:

 1. Tento dokument ruší Etický kodex pracovníků Jedličkova ústavu ze dne 31.12.2010.

Zpracovala: tým vedoucích pracovníků

 

Dne: 01.09.2021

Schválil: Mgr. Vladimír Ptáček, ředitel
 

[1] Za pracovníky Jedličkova ústavu se považují pro tento účel pracovníci pracující pro organizaci na základě Pracovních smluv, Dohod o pracích mimo pracovní poměr, Smlouvě o výkonu dobrovolnické služby, Osoby vykonávající v organizaci odbornou praxi

[2] §55 odst. 1, písmeno b) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v platném znění

Mohlo by vás zajímat

top