Osobní asistence

Cílová skupina


Dospělí uživatelé od 15 do 65 let s tělesným a kombinovaným postižením,
 
 • kteří opustí sociální službu DOZP (Domov pro osoby se zdravotním postižením) Jedličkova ústavu.
 • kteří mají trvalé bydliště na území obce s rozšířenou působností Liberec a doposud nevyužívali služby Jedličkova ústavu.

Informace o službě

Cíle osobní asistence

Cílem služby je umožnit dospělým uživatelům s tělesným a kombinovaným postižením samostatný a plnohodnotný život srovnatelný s životem svých vrstevníků ve vlastních nebo nájemních bytech na území obce s rozšířenou působností Liberec.

Časová a územní působnost poskytované služby

 • služba je poskytována nepřetržitě tj. čtyřiadvacet hodin denně
 • služba je poskytována na území obce s rozšířenou působností Liberec

Zásady poskytované služby

 • individuální přístup – každý uživatel je jedinečná osobnost a je důležité respektovat jeho individuální potřeba a požadavky
 • respektování lidské důstojnosti – profesionální a lidský přístup ke každému uživateli
 • rovný přístup – mezi uživatelem služby a pracovníkem je uplatňováno rovné postavení
 • podpora rozvoje – pracovníci podporují rozvoj schopností a samostatnosti uživatele

Informace pro zájemce o službu

Jednání se zájemcem o službu

Zájemci o osobní asistenci mohou být o službě informování:
 
 • na webových stránkách a Facebooku Jedličkova ústavu
 • pomocí propagačních materiálů (letáky)
 • v periodikách
 • osobně pracovníky Jedličkova ústavu
 

Jednání a uzavření smlouvy o poskytování služby

 • zájemce o službu je vždy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby
 • pracovník služby ve spolupráci se sociálním pracovníkem absolvuje se zájemcem pohovor, kde společně srozumitelnou formou s ohledem na jeho stav a schopnosti zformulují jakým konkrétním způsobem, v jakém rozsahu a s jakým cílem či cíli bude služba poskytována
 • zájemce může být při jednání zastoupen třetí osobou na základě ověřené plné moci
 • o přijetí zájemce rozhoduje přijímací komise
 • případná smlouva je uzavřena písemně ve dvou originálech, přičemž velký důraz je kladen na srozumitelnost a jednoznačnost formulací

Důvody odmítnutí zájemce o službu ze strany poskytovatele

 • zájemce nespadá do cílové skupiny poskytované služby
 • zájemce vyžaduje takou péči, kterou není poskytovatel schopen zajistit
 • kapacita služby je naplněna
 

Důvody odmítnutí služby ze strany uživatele

 • zájemce má právo osobní asistenci kdykoli v průběhu poskytování služby odmítnout nebo zcela ukončit a to i bez udání důvodu


Stížnosti na poskytovanou službu

 • uživatel (zástupce uživatele) má právo stěžovat si a připomínkovat poskytovanou službu
 • stížnost může být podána ústně, písemně (i anonymně), elektronicky …
 • vyřizování stížnosti se řídí vnitřním předpisem SQSS7 (Standard kvality sociální služby) a o výsledku šetření stížnosti je uživatel informován

Úhrada za poskytnutí sociální služby

 • služba je poskytována za úplatu, kompletní ceník služby bude přílohou smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby
 

Ukončení poskytování služby nastane

 • uplynutím doby, na kterou byla sjednána smlouva o poskytování služby
 • písemnou dohodou mezi poskytovatelem a uživatelem ke sjednanému datu
 • písemnou výpovědí ze strany uživatele (kdykoli i bez udání důvodu)
 • písemnou výpovědí ze strany poskytovatele:
  • v případě hrubého či opakovaného porušení vnitřního řádu služby
  • v případě změny poměrů uživatele, které se již neshodují s cíli a možnostmi poskytované služby
top