Poslání, cíle, cílové skupiny a principy poskytované služby

 1. Poslání organizace

Nabízíme podporu lidem s tělesným a kombinovaným postižením v situacích, ve kterých si sami nedokáží poradit. Tyto osoby podporujeme podle jejich individuálních možností v samostatnosti a k odpovědnosti svého aktivního života ve společnosti.

 1. Cíle organizace

Cílem činnosti organizace k naplňování poslání je

 • poskytovat sociální služby tak, aby v co největší možné míře byly zachovány přirozené vazby uživatelů služeb včetně využívání místních institucí a nebylo omezováno jejich začleňování do běžného života,
 • podporovat uživatele k vyšší míře samostatnosti,
 • vytvářet podmínky, podporu a aktivizovat uživatele k uplatňování vlastní vůle, k jednání na základě vlastních rozhodnutí s vědomím vlastní odpovědnosti,
 • zabezpečit služby, které směřují k vedení běžného života v maximálně možné míře nezávislosti,
 • zprostředkovat kulturní, sportovní, zájmové a rekreační vyžití uživatelů v rozsahu jejich schopností a možností v běžné síti,
 • zajistit sociální a speciálně pedagogickou diagnostiku včetně následné péče u uživatelů, kde ji nelze zajistit mimo zařízení,
 • zprostředkovat lékařskou péči, zajistit kvalifikovanou ošetřovatelskou péči a přiměřenou rehabilitaci,
 • zprostředkovat uživatelům psychologickou a logopedickou péči,
 • službu, která je nad rámec sociální služby, zabezpečit službou fakultativní (viz Směrnice pro fakultativní služby), pokud ji nelze zajistit mimo zařízení.
 1. Cílové skupiny uživatelů

Organizace poskytuje sociální služby osobám, které splňují následující podmínky

 • děti předškolního a školního věku s tělesným postižením event. v kombinaci s dalším zdravotním znevýhodněním,
 • dospívající a dospělí s tělesným postižením event. v kombinaci s dalším zdravotním znevýhodněním, kteří nemají ukončenou školní docházku nebo vykonávají pracovní aktivity,
 • dospělí s těžkým tělesným postižením v kombinaci dalších zdravotních znevýhodnění.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu z důvodů akutní infekční nemoci,
 • chování osoby z důvodů duševní poruchy by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • je věk nižší 3 let,
 • primární postižení je jiné než tělesné.
 1. Principy poskytování sociální služby
 • dodržování Etického kodexu pracovníků Jedličkova ústavu,
 • zachování co největší možné míry samostatnosti uživatele s využíváním běžných služeb veřejné sítě, co největší podpory k nezávislosti a samostatnosti s přijetím odpovědnosti za svá rozhodnutí,
 • podpora přirozených sociálních vztahů uživatele s rodinou, přáteli, kamarády,
 • přistup s respektem k právu, individuálním potřebám, přáním, představám uživatele,
 • zachování lidské důstojnosti uživatele,
 • hledání spolupráce s neziskovou a podnikatelskou sférou za účelem pracovního uplatnění uživatelů.