Osobní asistence

Osobní asistence Jedličkova ústavu, příspěvková organizace je terénní čtyřiadvacetihodinová služba určená dospělým uživatelům. Jejím cílem je umožnit dospělým uživatelům s tělesným a kombinovaným postižením samostatný a plnohodnotný život srovnatelný s životem svých vrstevníků ve vlastních nebo nájemních bytech na území obce s rozšířenou působností Liberec.

Vymezení cílové skupiny

Dospělí uživatelé s tělesným a kombinovaným postižením

 • kteří opustí sociální službu DOZP (Domov pro osoby se zdravotním postižením) Jedličkova ústavu
 • kteří opustí Týdenní stacionář Jedličkova ústavu
 • kteří mají trvalé bydliště na území obce s rozšířenou působností Liberec a doposud nevyužívali služby Jedličkova ústavu

Věková struktura: dospělí uživatele od 15 do 65 let

Časová a územní působnost poskytované služby

 • služba je poskytována nepřetržitě tj. čtyřiadvacet hodin denně
 • služba je poskytována na území obce s rozšířenou působností Liberec

Cíle a činnosti osobní asistence

 1. Poskytovat uživatelům služby pomoc a podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc s oblékáním a svlékáním
  • pomoc a podpora při podávání jídla
  • pomoc při přesunu na vozík, lůžko
 2. Poskytovat uživatelům služby pomoc při osobní hygieně
  • asistence při koupání, použití toalety
 3. Poskytovat uživatelům služby pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při přípravě jídla a pití
 4. Poskytovat uživatelům služby pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • pomoc s běžným úklidem v domácnosti (praní, žehlení, umývání nádobí aj.)
  • nákup a běžné pochůzky
 5. Poskytovat uživatelům služby pomoc při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech
  • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, duševních a sociálních schopností
  • podpora sociálního začleňování uživatele
 6. Poskytovat uživatelům služby pomoc při kontaktu se společenským prostředím
  • doprovod na společenské akce, zájmové kroužky aj.
  • doprovod k lékaři, na rehabilitace, cvičení aj.
  • pomoc při zajišťování nákupů a běžných pochůzek
 7. Poskytovat uživatelům služby podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při kontaktu s úřady a různými institucemi
  • pomoc s vytvořením dopisu, úředního listu – vysvětlení pomoc s formulacemi
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Zásady poskytované služby

 • individuální přístup – každý uživatel je jedinečná osobnost a je důležité respektovat jeho individuální potřeba a požadavky
 • respektování lidské důstojnosti – profesionální a lidský přístup ke každému uživateli
 • rovný přístup – mezi uživatelem služby a pracovníkem je uplatňováno rovné postavení
 • podpora rozvoje – pracovníci podporují rozvoj schopností a samostatnosti uživatele

Jednání se zájemcem o službu

Zájemci o osobní asistenci mohou být o službě informování:

 • na webových stránkách a Facebooku Jedličkova ústavu
 • pomocí propagačních materiálů (letáky)
 • v periodikách
 • osobně pracovníky Jedličkova ústavu

Jednání a uzavření smlouvy o poskytování služby

 • zájemce o službu je vždy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby
 • pracovník služby ve spolupráci se sociálním pracovníkem absolvuje se zájemcem pohovor, kde společně srozumitelnou formou s ohledem na jeho stav a schopnosti zformulují jakým konkrétním způsobem, v jakém rozsahu a s jakým cílem či cíli bude služba poskytována
 • zájemce může být při jednání zastoupen třetí osobou na základě ověřené plné moci
 • o přijetí zájemce rozhoduje přijímací komise
 • případná smlouva je uzavřena písemně ve dvou originálech, přičemž velký důraz je kladen na srozumitelnost a jednoznačnost formulací

Důvody odmítnutí zájemce o službu ze strany poskytovatele

 • zájemce nespadá do cílové skupiny poskytované služby
 • zájemce vyžaduje takou péči, kterou není poskytovatel schopen zajistit
 • kapacita služby je naplněna

Důvody odmítnutí služby ze strany uživatele

 • zájemce má právo osobní asistenci kdykoli v průběhu poskytování služby odmítnout nebo zcela ukončit a to i bez udání důvodu

Úhrada za poskytnutí sociální služby

 • služba je poskytována za úplatu, kompletní ceník služby bude přílohou smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby

Stížnosti na poskytovanou službu

 • uživatel (zástupce uživatele) má právo stěžovat si a připomínkovat poskytovanou službu
 • stížnost může být podána ústně, písemně (i anonymně), elektronicky …
 • vyřizování stížnosti se řídí vnitřním předpisem SQSS7 (Standard kvality sociální služby) a o výsledku šetření stížnosti je uživatel informován

Ukončení poskytování služby nastane

 • uplynutím doby, na kterou byla sjednána smlouva o poskytování služby
 • písemnou dohodou mezi poskytovatelem a uživatelem ke sjednanému datu
 • písemnou výpovědí ze strany uživatele (kdykoli i bez udání důvodu)
 • písemnou výpovědí ze strany poskytovatele:
  • v případě hrubého či opakovaného porušení vnitřního řádu služby
  • v případě změny poměrů uživatele, které se již neshodují s cíli a možnostmi poskytované služby