Odborné – zdravotní a sociální služby

Zdravotní služby

Zdravotnické služby poskytuje sestra v sociálních službách.

Oblasti poskytování podpory

 • lékařem indikované zdravotní výkony obsažené ve vyhlášce č. 55/2000 Sb., v platném znění vyhlášky č. 134/1998 Sb., kromě aplikace infuzní terapie a plicní ventilace (v organizaci není přítomen lékař)
 • odbornou ošetřovatelskou péči pro uživatele v pobytových službách v době od 5:30 do 22:00 hodin
 • laser
 • objednávka odborného vyšetření u specialistů + možný doprovod
 • podávání léčiv různými způsoby
 • katetrizaci epicystostomií
 • cévkování ženy
 • aplikace klysmatu
 • podávání stravy nasogastrickou sondou nebo PEG
 • převazy
 • a další

Povinnost poskytnout první pomoc, zavolat RZS má každý pracovník Jedličkova ústavu.

Lékařská péče:

 • Jedličkův ústav nemá lékaře
 • uživatel sociálních služeb navštěvuje lékaře v běžné síti zdravotnických zařízení

Oblast poskytované podpory:

 • zajištění dopravy v rámci fakultativní služby
 • doprovod k lékaři (sestra v sociálních službách nebo pracovních v přímé péči)

 

Sociální služby

Sociální úsek zajišťuje tyto činnosti:

 • První kontakt se zájemcem o službu.
 • Odborné sociální poradenství uživatelům zařízení, zájemcům o služby a jejich zástupcům.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu a přirozeným sociálním prostředím.
 • Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace osobám a uživatelům prostřednictvím sociální služby.
 • Poskytnutí informace o výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a jiných formách pomoci.
 • Zprostředkování kontaktu s jinými odbornými pracovníky ústavu např. speciálním pedagogem, psychologem, vedoucí zdravotních služeb, vedoucí léčebné rehabilitace, vedoucí pobytových služeb, vedoucí Centra denních služeb a vedoucími jednotlivých Domů.
 • Vedení centrální dokumentace uživatelů.
 • Vedení centrální evidence stížností uživatelů a vedení centrální evidence vypracovaných standardů kvality sociálních služeb v zařízení.
 • Vedení centrální evidence týkající se Opatření omezující pohyb uživatelů, restriktivní opatření a následné hlášení zřizovateli.
 • Povinností sociálního úseku je zároveň písemně oznámit městským úřadům a obcím s rozšířenou působností, odboru sociálních věcí a zdravotnictví den nástupu k pobytu např. v nemocnici, léčebně dlouhodobě nemocných atd. a den ukončení pobytu ve zmíněných zařízeních.
 • Vedení agendy úhrad za pobyt uživatelů a měsíční vyúčtování plateb uživatelů.
 • Sociální pracovnice se též podílejí na přípravě a realizaci zavádění standardů kvality sociálních služeb v našem zařízení.