Projekty ESF a ROP

Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji – Část 1

Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením je realizováno v rámci projektu Libereckého kraje „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ – CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

Období realizace: 07.04.2020 – 30.11.2020

Rozpočet: 2.588.000 Kč

 

 

Osobní asistence

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

Doba realizace projektu: 24. května 2018 – 31. března 2020

Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/4.2.00/32.01247

Doba realizace projektu: říjen 2011 – září 2014

Tematické zařazení:Regionální operační program NUTS II Severovýchod („ROP Severovýchod“)

Celkové náklady projektu:4 345 828 Kč

Výše dotace:3 513 777 Kč

Náklady Libereckého kraje:832 051 Kč

Cílem projektu bylo revitalizovat a regenerovat plochu zanedbaného a nevyužitého přírodního areálu umístěného v klidové zóně na pomezí Starého města a Nových Pavlovic, rozvinout fyzickou infrastrukturu v oblasti sociálních služeb, školství a volnočasových aktivit s důrazem na snižování regionálních disparit a tím zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo.

V rámci projektu došlo k rekonstrukci venkovního areálu, konkrétně bylo upraveno hřiště, populární kamenná tvrz a pro venkovní sezení byly dodány nové lavičky. V areálu také vznikla krytá scéna, která bude využívána pro různé kulturní akce. Těmito aktivitami dojde ke zkvalitnění zázemí pro samotné uživatele Jedličkova ústavu, ale také pro veřejnost.

Výstupem projektu je kvalitnější a bezpečný areál se sportovištěm s lepšími technickými vlastnostmi, zaměřený na volnočasové aktivity a jeho zpřístupnění široké veřejnost.

Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty

Referenční číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/A7.00007

Doba realizace projektu: 1. Listopadu 2013 – 30. června 2015

Jedličkův ústav, příspěvková organizace realizuje od začátku listopadu 2013 projekt s názvem „Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty”. Tento projekt je financován prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Projekt „Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty” je zaměřen na dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců organizace. Hlavním cílem kompletního procesu vzdělávání zaměstnanců je zvyšování odborných znalostí, a tím zvýšení jejich adaptability.

Poskytovatel podpory:

Evropský sociální fond (ESF) www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti

Podpora transformačních procesů

Referenční číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/87.00022

Doba realizace projektu: 1. 7. 2013 – 30. června 2015

Jedličkův ústav, příspěvková organizace je jedním z partnerů projektu s názvem „Podpora transformačních procesů v pobytových sociálních službách Libereckého kraje”. Tento projekt je financován prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Projekt je zaměřen na podporu transformačních aktivit ve třech zařízeních Libereckého kraje – APOSS, Jedličkův ústav a Domov a Centrum aktivit Hodkovice nad Mohelkou. Výstupem projektu budou tři transformační plány a vytvořené podmínky pro úspěšné dokončení transformace ve všech zapojených zařízeních.

Poskytovatel podpory:

Evropský sociální fond (ESF) www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti

Co to je transformace pobytových sociálních služeb?