Etický kodex Jedličkova ústavu

I. Základní ustanovení

Pracovníci Jedličkova ústavu a ostatní osoby, které s organizací spolupracují, jsou si vědomi svého poslání, spočívajícího v poskytování služby uživatelům zařízení tak, aby byla realizována práva uživatelů v míře, jaká je zaručena všem občanů České republiky, se zohledněním práva uživatelů na poskytnutí kvalitní sociální služby, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat.

II. Vymezení některých pojmů Pro účely tohoto standardu kvality sociálních služeb se rozumí:

 1. pracovníkem – pracovník Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace
 2. uživatelem – uživatel sociálních služeb Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace
 3. ostatní osoby – studenti, kteří vykonávají povinnou školní praxi, nebo osoby vykonávající praxi v rámci povinného vzdělávacího kurzu „Pracovníka sociálních služeb“, osoby vykonávající dobrovolnickou činnost, nebo i jiné organizace, které organizují aktivizační činnost uživatelů.

III. Principy

 • Pracovníci respektují jedinečnost každého uživatele bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě ve společnosti.
 • Pracovníci, respektují právo uživatele na vyjádření přání, potřeb, názorů, postojů a rozhodnutí.
 • Pracovníci respektují právo každého uživatele na seberealizaci v takové míře, která neomezuje stejné právo druhých
 • Pracovníci jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva uživatelů.
 • Pracovníci poskytují pomoc, podporu a péči všem uživatelům se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace. Při žádné formě diskriminace nespolupracují, neúčastní se jí a snaží se jí zabránit.
 • Pracovníci chrání právo uživatele sociálních služeb na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požadují s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být poskytnuty. Žádnou osobní informaci o uživateli sociálních služeb neposkytují bez jeho souhlasu, souhlasu zákonného zástupce nebo opatrovníka.
 • Pracovníci respektují odbornost a zkušenost svých kolegů, vzájemně úzce spolupracují a posilují pěstování vzájemných dobrých vztahů. Kritické připomínky řeší diskrétně vzájemnou diskusí a na vhodném místě (nikdy před uživateli). Při stanovení společného postupu řešení pracovního problému postupují jednotně s cílem poskytovat uživatelům co nejkvalitnější sociální služby.

IV. Zrušovací ustanovení.

Zrušuje se:

 1. Etický kodex pracovníků Jedličkova ústavu ze dne 01. 06. 2008 se ruší 31.12.2010.

Zpracovala: Alena Horáková, vedoucí pobytových služeb a tým vedoucích pracovníků Dne: 13.12.2010

Schválil: Mgr. Vladimír Ptáček, ředitel